Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ászf” – Juhász Ákos Tibor E.V. – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által az akos.juhasz.me honlapokon keresztül nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza. Jelen ászf elválaszthatatlan részét képezi az adatvédelmi nyilatkozat.

1. A Szolgáltatás nyújtója

Név: Juhász Ákos Tibor E.V.
Székhely: 2117 Isaszeg Tavaszmező u. 5
Adószám: 56809125-1-33
E-mail-cím: akos@juhasz.me

2. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató az akos.juhasz.me weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatásával vállalkozás indításhoz, üzemeltetéshez és a vállalkozások folyamatainak fejleszétéhez kapcsolódó cikkeket, tanulmányokat és egyéb tartalmakat oszt meg a Szolgáltatás felhasználóival (a továbbiakban: „Felhasználó”). A Szolgáltatás célja, hogy a Felhasználók valós tudást szerezzenek a vállalkozás indítással kapcsolatban, és a gyakorlatban is hasznosítható ismereteket szerezzenek a témában.

3. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Felhasználó megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében vállalkozás indítással kapcsolatos tananyagok rendelkezésre bocsátásával az akos.juhasz.me oldalon történő jelentkezéssel. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok, valamint a Szolgáltató által később elkészített, és a honlapon keresztül közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Juhász Ákos Tibor E.V., aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching stb.) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a megrendelőgomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron.

4. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között, a Felhasználó által az akos.juhasz.me weboldalon, vagy annak aloldalán található regisztrációs űrlap kitöltésével, és a megrendelőgomb lenyomásával jön létre.

A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6. A részvételi díj mértéke és az ingyenes próbaidőszak

Az akos.juhasz.me előfizetői Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató a választott csomagtól függően havonta 4990 Ft vagy 3 havonta 11976 Ft megbízási alapdíjra jogosult azzal, hogy a Felhasználó a honlapon részletezett feltételek szerint kedvezményekre, különösen egyszeri ingyenes próbaidőszakra lehet jogosult.

Az élő eseményekre megváltott belépőjegyek nem válthatóak vissza.

7. A megbízási díj teljesítése

Az akos.juhasz.me előfizetői rendszere esetén regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. Élő esemény belépőjegyét bankkártyával vagy átutalással is fizetni lehet.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Stripe nevű fizetési rendszert a Stripe Inc (510 Townsend Street San Francisco, CA 94103 United States) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Stripe általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://stripe.com/en-hu/privacy weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

Szolgáltató kijelenti, hogy a weboldalon megadott bankkártyaadatokhoz nem fér hozzá, azokat nem látja.

Az esetleges ingyenes próbaidőszak végeztével a Szolgáltató a havonta illetve negyed évente esedékes megbízási díjat előre, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Felhasználó bankkártyájáról (csak az előfizetői rendszer esetében, élő eseményeknél nincsen utólagos terhelés).

8. Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus úton juttat el a Felhasználóhoz. A Felhasználó az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

9. Felmondás kezdeményezése

A Felhasználó a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a honlapon keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát az akos@juhasz.me e-mail-címre elküldve kezdeményezheti. A felhasználói fiókban gombnyomással történő lemondás azonnal életbe lép, a fenti elektronikus levélcímre küldött üzenet esetén a hozzáférés megszüntetése 24 órán belül történik meg.

A Szolgáltatás lemondása esetén a zárt (előfizetői) felülethez a hozzáférés azonnal megszűnik. A lemondással az előfizető tudomásul veszi, hogy az előre kifizetett havi díj fennmaradó napjainak összege nem jár vissza, elveszik.

Élő eseményre váltott belépőjegy nem vonható vissza.

10. Felmondás az ingyenes próbaidőszak alatt

A fogyasztónak nem minősülő Felhasználó az ingyenes próbaidőszak alatt azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

11. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Felhasználó a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Az ingyenes próbaidőszak letelte esetén a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét a Felhasználó bankkártyájára visszafizeti.

A fogyasztónak minősülő Felhasználó az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül elállhat.

12. Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. naptári nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik. A felmondással együtt jár a tagsági fiók megszüntetése, amely miatt a zárt (előfizetői) anyagokhoz való hozzáférési lehetőség is törlődik.

13. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

14. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

15. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy elérhetővé tett anyagok (cikkek, rögzített előadások, tanulmányok stb.) szerzői jogi védelem alatt állnak. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Felhasználó a szerzői jogi védelem alatt álló weboldal elemek, anyagok vagy azok valamely részének a magáncélú szabad felhasználás körét meghaladó bármilyen további felhasználására engedélyt vagy jogot szerzett volna. A Szolgáltató a szerzői jogi védelem alatt álló weboldal elemek és anyagok minden további felhasználását – ideértve, de nem kizárólagosan azok másolását, többszörözését, átdolgozását, fordítását, nyilvános előadását, internet vagy más eszköz útján történő bármilyen nyilvánossághoz közvetítését, weblink útján vagy más hasonló módon történő hozzáférhetővé tételét – kifejezetten megtiltja.

A weboldal elemeinek és a weboldalon elérhetővé tett anyagok engedély nélküli felhasználása – ideértve, de nem kizárólagosan azok másolását, többszörözését, átdolgozását, fordítását, nyilvános előadását, internet vagy más eszköz útján történő bármilyen nyilvánossághoz közvetítését –  szerzői jogsértésnek minősül. A jogsértés következményeként a  Felhasználó a Szolgáltató írásbeli felszólítása alapján napi 250.000 Ft kötbér megfizetésére kötelezhető, amely a jogsértés időpontjában azonnal esedékes. Ennek teljesítése hiányában a Szolgáltató bírósági úton szerezhet érvényt a jogsértésből eredő anyagi kompenzációs igényeinek a Felhasználóval szemben.

16. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

17. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

18. Panaszkezelés

A Felhasználó Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: akos@juhasz.me

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Pest Megyei Békéltető Testület
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Panasz tehető a területileg illetékes járási hivatalnál.

A Szolgáltató által igénybe vett tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhely szolgáltató:
Cégnév: RackForest Kft.
Adószám: 14671858-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-914549
Tel.: +36-70-362-4785
E-mail: info@rackforest.hu

Jelen általános szerződési feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a https://akos.juhasz.me/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ weboldalon.